Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο

από kapetanios

Γ.  Παπανδρέου

«Στεκόμαστε λοιπόν σήμερα μπροστά στον Έλληνα πολίτη και δεσμευόμαστε απέναντί του. Του λέμε ότι θα βάλουμε τέλος σε πρακτικές που μας ντροπιάζουν ως Έλληνες.


Και έρχονται μετά και μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Εκεί θα τα βρούμε τα λεφτά, εκεί όπου τα πετάνε αυτοί. Τα χρήματα, φίλες και φίλοι, τα χρήματα για τις προτάσεις μας, θα τα βρούμε στους ανείσπρακτους φόρους. Τους αύξησαν από 13 στα 31 δις ευρώ. Και σήμερα, μάλιστα, ο υπουργός Οικονομίας λέει ότι τουλάχιστον 10 δις από αυτά είναι εισπράξιμα.»

*****

9/12/10

Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 82 Α  ως  εξής:
«Αρθρο 82 Α
Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  και έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες, διαγράφονται από τις μερίδες των οφειλετών και τα βιβλία της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , μετά από γνωμοδότηση του οργάνου της  παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες  έχουν εξαντληθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση οι εξής:
α Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες ακίνητης και κινητής περιουσίας.
β. Εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγματα, ικανά να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών,  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση από το Δημόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν πλήρως  οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο προς τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί κατόπιν ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωμής.
δ. Εφόσον πρόκειται για πτωχό, οι εργασίες της πτώχευσης έχουν κλείσει ελλείψει ενεργητικού.
ε. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση,  πιστοποιείται ότι από την διαδικασία της εκκαθάρισης δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
στ. Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων νομικών προσώπων,   έχουν ολοκληρωθεί για τα συνυπόχρεα ή συνυπεύθυνα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον  οι ενέργειες των περιπτώσεων α, β και γ.
Η αίτηση για τη διαγραφή υποβάλλεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή προς την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, με τα πλήρη στοιχεία. Από τα στοιχεία  πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της προτεινόμενης προς διαγραφή οφειλής και δεν υπάρχει πλέον καμία πηγή αποπληρωμής της. Έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων του υποβαλλόμενων στοιχείων διενεργείται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην Επιτροπή της παραγράφου4 την διαγραφή.
3. Υποβολή αιτήσεως διαγραφής δεν χωρεί εφόσον υπάρχει πιθανότητα έστω και μερικής είσπραξης της απαίτησης.
Στην περίπτωση εντοπισμού από μέρους της Κεντρικής Υπηρεσίας κενών στην υποβολή της πρότασης διαγραφής, η αίτηση με τα επισυναπτόμενα στοιχεία  επιστρέφεται προς συμπλήρωση, ενώ στην περίπτωση εντοπισμού πηγής μερικής ή ολικής αποπληρωμής, ο φάκελος επιστρέφεται και η απαίτηση κατά το μέρος που μπορεί να εισπραχθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιμη.
4. Η αίτηση και τα παραστατικά στοιχεία που την συνοδεύουν, με την θετική εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας υποβάλλονται σε Επιτροπή που συνιστάται από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ως μέλος
δ) το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων ως μέλος
Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συμμετέχει στην Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με εισηγητή  τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών.
Γραμματείς  της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της  Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ορίζει ως αναπληρωτή του κάθε Γενικού Διευθυντή  ένα από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση.
5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αναζητά εφόσον  το κρίνει σκόπιμο συμπληρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο και γνωμοδοτεί υπέρ της ολικής διαγραφής της οφειλής ή της απόρριψης του αιτήματος. Ο Υπουργός Οικονομικών αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ή την τροποποιεί επί το δυσμενέστερο για τον οφειλέτη.
6. Οφειλή που έχει διαγραφεί με την παραπάνω διαδικασία αναβιώνει εάν σε διάστημα δέκα ετών από τη διαγραφή της, διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνυποχρέου προσώπου που καλύπτει μερικά ή ολικά την οφειλή.
Για  χρονικό διάστημα από τη διαγραφή της οφειλής μέχρι και την ημερολογιακή  λήξη του δέκατου έτους από αυτή,  δεν χορηγείται  φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με το άρθρο 82.»

5 Σχόλια to “Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο”

 1. Μετα την περαιωση ηρθε και εδεσε. Αποτελει χαρακτηριστικο της κυβερνησης «λεφτα υπαρχουν» η ευκολη παραιτηση του ελ δημοσιου απο χρονιες απαιτησεις του. Ενα μεγαλο μερος αυτων των ανεισπρακτων απαιτησεων ηταν δημιουργημα της ,στην κυριολεξια απο αποψη προσωπων, σημερινης κυβερνησης

 2. καλησπέρα…
  Ένα μεγάλο μέρος των προς διαγραφή χρεών είναι γραφειοκρατικά χρέη τα οποία είτε ενημερωνόταν ο υπόχρεος είτε όχι. Έτσι όπως και στην περίπτωση του κου Βοσκόπουλου (του οποίου τα χρέη δεν είναι διαγράψιμα αλλά υπάρχει τρόπος να αποπληρωθεί ένα μέρος τους), συνήθως είναι αποτέλεσμα προσαυξήσεων χωρίς να υπάρχει καμία λελογισμένη συνεννόηση με τον υπόχρεο.

  Δυό λογικές:

  α. Να λαδώνει την «επιτροπή» αυτός που χρωστάει πολλά, και να γίνονται τα χρέη του διαγράψιμα… Η ελληνική πραγματικότητα και το παρακράτος -υπόκοσμος στο μεγαλείο της. Συνήθως αυτοί οι πολίτες δεν αφήνουν χρέη, αφού το παρακράτος φροντίζει να τα διαγράφει εν τη γενέσει τους. Κλασσικό παράδειγμα μοντέλα παρουσιάστρια που μετά από τηλεφωνάκι του Μίνωα πλήρωσε μόνο 1000€ έναντι 200.000 που της είχαν βγάλει αρχικά.
  β. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα με κάποιους πολίτες και μια διαγραφή χρεών θα τους έβγαζε από το να ζουν «μαύρα». Άλλωστε η ίδια η δημιουργία χρεών σε πολλούς από αυτούς είναι αποτέλεσμα κάποιας παλαιότερης προσπάθειάς τους για επιχειρησιακές δραστηριότητες που δεν απέδωσαν συχνά όχι μόνο με δική τους υπαιτιότητα.

  Γενικά δεν πιστεύω πως μια διαγραφή χρεών κάποιων είναι κατ’ ανάγκη κακό… Το πρόβλημα με την προκλητική φοροδιαφυγή, μπορεί να λυθεί με τις συνθήκες διαβίωσης του υπόχρεου. Ας πούμε κάποιοι έχουν σκάφη αναψυχής, κότερα, αυτοκίνητα των 100.000€ κλπ.

 3. Εάν η περαίωση ως πολιτική απόφαση είχε και κάποιο θετικό οικονομικό αντίκτυπο, η διαγραφή με νόμο των χρεών (24 δις ) λίγους μήνες μετά την διαβεβαίωση του ΓΑΠ ότι «τα λεφτά θα τα βρει εκεί» τον εκθέτει πολιτικά ανεπανόρθωτα. Η πρεμούρα δε της υπηρεσιακής κυβέρνησης να κλείσει το θέμα όπως όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τροπολογία περιλαμβάνεται σε ένα πολυνομοσχέδιο εξπρές στο οποίο αποφασίζονται από τις μειώσεις των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα έως την σύσταση της ελληνικής στατιστικής αρχής !!!!

  Click to access aitiologikh9.pdf

  Και το όνομα αυτού «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος της στήριξης της ελληνικής οικονομίας» ===> ενισχύεται και στηρίζεται η ελληνική οικονομία από την διαγραφή των χρεών 😯

  ( Δεν ξέρω εάν θυμάται κανείς την φασαρία που έκανε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά και την δέσμευση του ΓΑΠ σχετικά με τις τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια… )

 4. Το πήρε προσωρινά πίσω.
  http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=233345
  Αφού δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο όλα τα ονόματα των οφειλετών προς το Δημόσιο ακολούθως το υπουργείο θα αναλάβει νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαγραφή των χρεών

 5. κι εγώ τώρα μόλις το άκουσα Στέλιο, στο τρέιλερ των ειδήσεων.
  Προς το παρόν έχουν ανοίξει άλλο μέτωπο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: