Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων

από kapetanios

Δημοσιεύτηκε το  ΦΕΚ A 177/2010 που αφορά στους ενεργειακούς επιθεωρητές απ το οποίο επιλέγω τα παρακάτω  άρθρα:
– Άρθρο 3 : Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
– Άρθρο 4 : Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών
– και το Άρθρο 10 : Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών που αφορά σε μεγάλο βαθμό και τους πολίτες.
Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που θα αποκτήσουν μέσα στα επόμενα δυο χρόνια είναι αυτοί που έχουν και τον πρώτο λόγο στην κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Επίσης:
–Εδω θα βρείτε αρκετές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που έχετε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που κατά την γνώμη μου αξίζει μια δεύτερη ανάγνωση ΚΑΙ από τους πολίτες αλλά ΚΑΙ από τους μηχανικούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε έναν τομέα που δείχνει να έχει ένα (μικρό και σχετικά σύντομο βέβαια ) μέλλον στην περίοδο της κρίσης του κατασκευαστικού τομέα που διανύουμε
κι εδω θα δείτε  πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Καλή ανάγνωση
*******************

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 177
6 Οκτωβρίου 2010
ΦΕΚ: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Άρθρο 3 − Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση αντίστοιχης Άδειας για τη διενέργεια
ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4.

2. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4:

(α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
(β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
(γ) Να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις του άρθρου 9.
(δ) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

3. Τα έτη μεταπτυχιακών σπουδών, επί των γνωστικών αντικειμένων που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, λογίζονται ως έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχη Άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, κατόπιν σχετικής θετικής απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εν λόγω διάταγμα διαδικασία περί μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ. Ι και Κεφ. ΙV π.δ. 38/2010). Με την ίδια πράξη επαγγελματικής αναγνώρισης καθορίζεται και η τάξη (Α΄ ή Β΄) της άδειας η οποία χορηγείται στους εν λόγω επαγγελματίες μετά την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο, ανάλογα με την έκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που ο αιτών έχει κατοχυρώσει στο κράτος–μέλος προέλευσης.
Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του τίτλου ΙΙ του Π.Δ. 38/2010 περί «ελεύθερης παροχής υπηρεσιών». Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων ως προς την προσωρινή παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4 − Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών

1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και τους χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α΄ ή Β΄τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:
(α) Κτιρίου,
(β) Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και
(γ) Εγκαταστάσεων κλιματισμού, ως εξής:
1.1. Άδεια Β’ τάξης: Χορηγείται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
1.2. Άδεια Α΄ τάξης: Χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων
κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων τεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης
της Άδειας σε Β΄ τάξης, μετά από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου 11.

2. Οι ως άνω Άδειες έχουν ισχύ δέκα (10) ετών, μετά την πάροδο των οποίων και κατόπιν αποδεδειγμένης εμπειρίας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων, είναι δυνατή η ανανέωσή τους κατόπιν σχετικής αίτησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11.

3. H απαιτούμενη εμπειρία για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων αποδεικνύεται ιδίως με το πλήθος των διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων, με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των επιθεωρούμενων κτιρίων, καθώς και της συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος των επιθεωρούμενων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή εγκαταστάσεων κλιματισμού.

4. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον:
α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,
β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,
γ) είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11 και για το χρονικό διάστημα της θητείας του.

Άρθρο 10 − Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:
α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

2. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:
α) Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
Συνολική θερμική ισχύς (kW)——- Κόστος επιθεώρησης (ευρώ)
20 − 100—————————————– 150
>100——————————————— 250
Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20 kW και παλαιότερες των 15 ετών
20% προσαύξηση ανά κατηγορία

β) Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού
Συνολική Ψυκτική Ισχύς(kW)———-Κόστος επιθεώρησης (ευρώ)
12 −100—————————————– 300
> 100——————————————- 500
3. Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
4. Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 2726/1953.

13 Σχόλια to “Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων”

 1. κατά το πρώτον,,καλημερούδια στην οικογένεια
  κατά το δεύτερον.. κάτι μου διαφεύγει εδώ , ή έχω ένα θέμα με την ενέργεια μου αυτόν τον καιρό.Γιά βόηθα λίγο παλληκάρι.
  Με δεδομένο πως μας έχουν τάξει απελευθέρωση των επαγγελμάτων μηχανικών και τα λοιπά.
  Εγώ τώρα τι συμπέρασμα να βγάλω που μου λέει πως ο επιλεγμένος μηχανικός ως ενεργειακός επιθεωρητής, θα πρέπει να αμείβεται με 2,5 ευρά το τετραγωνικό μέτρο επιφανείας (τι εννοεί ο ποιητής εδώ; και τις στέγες ; και τις ταράτσες;) και όχι λιγότερο από 300 ευρά;
  Επίσης , άσχετο, αλλά αν κατάλαβες εσύ που είσαι ειδικός στην συνομοταξία, γιατί έχουνε αυτή την εκδικητικότητα με τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να ζουνε σε μονοκατοικίες;
  δ

 2. Buongiorno signiora demetrat !
  Ο Καπιτανο λειπει για δουλειες αμα θες καμμια συνταγη μπορω να σε βολεψω, για επιθεωρητες ιδεα δεν εχω … 🙂

 3. Δήμητρα καλημέρα, ένα σύντομο σχόλιο,
  το ΤΕΕ με την ελάχιστη αμοιβή εξασφαλίζει :
  α. ένα ελάχιστο ημερομίσθιο για τους μηχανικούς που θα ασχοληθούν κάποιες ώρες αλλά και β. το δημόσιο ως προς την έγκριση της δαπάνης (η οποία καλύπτεται 100% από την επιδότηση του προγράμματος-εφόσων βέβαια η πρόταση εγκριθεί) για τις εγκεκριμένες εκθέσεις που θα συνταχθούν
  Τι εννοείς ότι η μονοκατοικία αδικείται?

 4. γειά σου αερικό μας.
  Συνταγές; κάνε κράτει ωρέ, λίγο νάρθουμε στα κιλά μας.
  :))

  καπετάνιε ,
  Αυτό ειναι προεδρικό διάταγμα, όχι απόφασι του ΤΕΕ, οπότε αναρωτιέμαι , θα το ανοίξουν το ρημάδι το επάγγελμα, ή μας δουλεύουν;Γιατί δεν νομίζω πως στα επαγγέλματα της ελεύθερης αγοράς, υπάρχουν μαξιλαράκια.

  Εννοώ, αν κατάλαβα καλά, πως στη μονοκατοικία βάζει 1,5 ευρώ το μέτρο, και υποθέτω πως μετράει και βεράντες και ταράτσες, ενώ σε άλλα κτίρια βάζει 1 ευρώ.

 5. προεδρικό διάταγμα με απόφαση του ΤΕΕ 😉 (παρέλειψα τα ευκόλως εννοούμενα 🙂 )
  στα ξεχωριστά διαμερίσματα το κόστος ανέρχεται στα 2 ευρώ/m2 . Το 1 ευρώ/m2 αφορά τα κτίρια πολλών ιδιοκτησιών και μόνο όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου.
  Λογικό (βλπ οικονομία κλίμακας)
  Οι βεράντες δεν αφορούν το πρόγραμμα , οι δαπάνες αφορούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως:

  # Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα – πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

  # Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

  # Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

  και αυτές έως το ύψος των 15χιλ ευρώ ανά ιδιοκτησία.
  Επαναλαμβάνω ότι το κόστος της έκθεσης (στην περίπτωση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων) ΔΕΝ βαρύνει τον ιδιοκτήτη

 6. οκ, δηλαδή, οι επιθεωρητές, θα είναι κάτι σαν δήμόσιοι υπάλληλοι τύπου, που θα κάνουν μιά έκθεση γιά τα εγκεκριμμένα κτίρια, και γιά την οποία έκθεση θα πληρώνονται από το κράτος.
  Να φωνάξω το παιδί από την ξενητειά να υποβάλει αίτηση ;
  δ

 7. α, ξέχασα.
  Επειδη ανήκω στους προνομιούχους που έχουν βγάλει την άδεια το ’85.
  Εγώ αν θελήσω να κάνω όλα αυτά τα καλούδια στο σπίτι μου , δεν θα ισχύουν οι αμοιβές αυτές έτσι; Ότι κάτσει.
  δ

 8. καθόλου δημόσιοι υπάλληλοι! 🙄

  Οι επιθεωρητές θα επιλεγούν και θα πιστοποιηθούν μέσα από μια σειρά μαθημάτων και εξετάσεων, απ τους οποίους κάθε πολίτης θα επιλέγει κατά βούληση.
  Η «Πληρωμή από το κράτος» δεν είναι τίποτε περισσότερο από την ένταξη της δαπάνης για την μελέτη μέσα στην επιδότηση που εγκρίνεται για τον πολίτη από το πρόγραμμα.
  Κάθε εργαζόμενος στην ΕΕ και εφόσον έχει την πιστοποίηση από τους σχετικούς φορείς μπορεί να αναλάβει την μελέτη και στην χώρα μας – το ίδιο μπορεί να κάνει και το παιδί απ τα βόρεια 😉

  Δεν υπάρχουν εκ των προτέρων εγκεκριμένα κτίρια. Οι εγκρίσεις ΘΑ προκύψουν ύστερα από την κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους ενδιαφερομένους. Ενημερωτικά , υπολογίζεται ότι θα εγκριθούν περί των 100χιλ παρεμβάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τέλη Νοεμβρίου – όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να τρέξουν

  Τι εννοείς «απ τους προνομιούχους»?
  Προϋπόθεση είναι η έκδοση αδείας να είναι πριν το 80

 9. Εφόσον οι παρεμβάσεις στην θερμομόνωση και το σύστημα θέρμανσης δεν αφορούν το σύνολο της πολυκατοικίας τότε η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αμελητέα/ανύπαρκτη
  Με τις προϋποθέσεις ένταξης, τον περιορισμένο χρόνο υποβολής αιτήσεων και την γνωστή κατάσταση στις συνελεύσεις των ιδιοκτητών η αποτυχία του προγράμματος ως προς τον στόχο του είναι δεδομένη. Έχω την εντύπωση ότι το ΤΕΕ και το σχετικό υπουργείο βρήκαν απλώς μια φόρμα να περάσουν κονδύλια του ΕΣΠΑ στον κλάδο των μηχανικών που βάλλεται από την κρίση και να δικαιολογήσουν τις τυμπανοκρουσίες για την «πράσινη ανάπτυξη». Πέραν τούτου ουδέν

 10. Στέλιο καλημέρα
  ξεχνάς μια σημαντική παράμετρο, την ποιότητα της ζωής που θα προκύψει για αυτούς τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

  Η ζωή σε ένα σπίτι 35+ χρόνων με την ανύπαρκτη μόνωση στην τοιχοποιία , με τα ξύλινα κουφώματα, με την πλάκα του δώματος να ψήνει τους τελευταίους ορόφους είναι ανυπόφορη. Η θέρμανση δε τους κρύους μήνες του χειμώνα στους υψηλότερους ορόφους είναι άγνωστη έννοια.

  Σαφώς το πρόγραμμα έπρεπε να οργανωθεί με ένα διαφορετικό τρόπο κι όχι στο πόδι όπως συνηθίζει εξάλλου η συγκεκριμένη κυβέρνηση να κάνει σε όλους τους τομείς, αλλά η χρησιμότητα του, όχι για την πράσινη ανάπτυξη κι όλα τα άλλα κουραφέξαλα, αλλά για την ανθρώπινη διαβίωση χιλιάδων συμπολιτών μας που μένουν _και θα μένουν για καιρό ακόμη_ στις παλιές πολυκατοικίες είναι αδιαμφισβήτητη.

  Η προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι ακόμη μια φορά το όλο ζήτημα φαίνεται και από το γεγονός ότι o «προγραμματισμός» του υπουργείου κάνει λόγο για έναρξη του προγράμματος άμεσα (απ την αρχή του Νοεμβρίου περιμένουν την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ) κι ακόμη δεν έχουν (και ούτε θα έχουν για καιρό) δοθεί σχετικές άδειες στους ενεργειακούς επιθεωρητές
  ( οι άνθρωποι είναι αλλού λέμεεε)

 11. σαρκαστικά το λέω το προνομιούχοι.
  Γιατί άραγε , όποιος έβγαλε άδεια το 79 , είναι σε χειρότερη μοίρα από αυτόν (εδώ μπαίνω εγώ ) που έβγαλε άδεια το 85 αναρωτιέμαι.
  δ

 12. μανδαμ D

  γιατί η θερμομόνωση πριν το 80 ήταν άγνωστη έννοια. Μετά το 85 ο μηχανικός που δεν την συμπεριέλαβε στην μελέτη του απλά ήταν ανόητος και αν δεν κάνω λάθος ολίγον παράνομος.
  Κοίταξε, δεν υπεραμύνομαι των επιλογών της κυβέρνησης αλλά τα οφέλη του προγράμματος.
  Στην κυβέρνηση θα μπορούσα να αποδώσω ακόμη και την κατηγορία της προσπάθειας εξαπάτησης του κοσμάκη που του δημιουργεί την εντύπωση ότι τον ενισχύει σημαντικά . Κι αυτό γιατί ουσιαστικά το μόνο που επιδοτεί είναι
  α.το ΦΠΑ, κι αυτό μόνο στις χαμηλότερες (δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000€ ) κατηγορίες ιδιοκτητών και
  β μέρος των τόκων πάλι με την προϋπόθεση ότι ανήκει στην παραπάνω οικονομική κατηγορία
  Δηλαδή με απλά λόγια, αντί η πολιτεία να στρέψει τον πολίτη στην μαύρη εργασία (δηλαδή τις εργασίες χωρίς τιμολόγηση) του χαρίζει όλο ή μέρος του ΦΠΑ που της αναλογεί.
  Να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι
  Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτός που μπορεί να εκμεταλλευτεί τα θετικά του προγράμματος η γνώμη μου είναι να το κάνει ευθύς αμέσως- οι ευκαιρίες που θα του δοθούν στο μέλλον θα είναι ανύπαρκτες

 13. Παρέχουμε ενεργειακό πιστοποιητικό στην περιοχή της Αττικής. energiakoi.com, ενεργειακοι επιθεωρητες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: